கானக் கருங்குயிலே (Tamil Edition) PDF Download


Details)


[ad_1]

ராசி சரியில்லை என்று பெற்ற தாயால் பிறந்த அன்றே ஒதுக்கி வைக்கப்பட்டு, தாழ்வு மனப்பான்மையுடன் இருக்கும் பெண்ணுக்கு ஏற்படும் காதலும் அது சார்ந்த வாழ்வியலும்.

[ad_2]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *